57 lượt xem

Thiết kế hệ thống quan trắc nông nghiệp thời gian thực dựa trên nền tảng IOT