73 lượt xem

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ảnh hưởng của tán sắc và biến điệu tần số đối với xung secant hyperbolic trong thông tin quang sợi