116 lượt xem

Lời Bài Hát Love On – Selena Gomez

Wait ’til I turn my love on

Đợi đến khi em bật tình yêu của em lên

Wait ’til, wait ’til

Đợi đến khi

Wait ’til I turn my love on

Đợi đến khi em bật tình yêu lên

I’m no cheap thrill

Em không phải là thú vui rẻ tiền

I’m a rollercoaster ride, baby, jump on

Em là một cuộc đi tàu lượn siêu tốc, anh yêu, mời anh lên tàu

Come on, come on

Nhanh nào

Cause baby, if you can’t tell – you’re what I wanna love on, ohh

Vì anh à, nếu anh không thể nói – em là người mà anh muốn yêu

This doesn’t have to be some sort of mathematical equation

Tình yêu này không phải là kiểu phương trình toán học

Slip off your jeans, slide in the sheets, screaming “yes” in quotations

Tụt quần ra và lao thẳng vào chăn, hét lên những câu hài lòng

Clock in, baby get to work

Giờ lành đã đến, vào việc thôi

Night shift but with all the perks

Ca đêm, nhưng mọi thứ đều thuận lợi

Time stamping when you fell in love

Thời gian ngưng lại khi anh đã si mê em

Time can’t mess with us

Thời gian chẳng thể làm phiền chúng ta

Ooh, if you think about falling, got you covered like garments

Oh, nếu anh nghĩ về việc sa ngã, khiến cho anh bị bao phủ như cái vỏ bọc ngoài

Ooh, I deserve an applause for, keeping you up late ’til you can’t see straight

Oh, em xứng đáng nhận được một tràng pháo tay vì đã khiến cho anh thao thức cả đêm cho đến khi anh chẳng thể nhìn nhận thấu đáo

Just wait, woo!

Hãy đợi đấy!

Wait ’til I turn my love on

Đợi đến khi em bật tình yêu của em lên

Wait ’til, wait ’til

Đợi đến khi

Wait ’til I turn my love on

Đợi đến khi em bật tình yêu lên

I’m no cheap thrill

Em không phải là thú vui rẻ tiền

I’m a rollercoaster ride, baby, jump on

Em là một cuộc đi tàu lượn siêu tốc, anh yêu, mời anh lên tàu

Come on, come on

Nhanh nào

Cause baby, if you can’t tell, you’re what I wanna love on, ohh

Vì anh à, nếu anh không thể nói, em là người mà anh muốn yêu

Wait ’til I turn my love on

Đợi đến khi em bật tình yêu lên

Wait ’til wait till

Đợi đến khi

Wait ’til I turn my love on

Đợi đến khi em bật tình yêu lên

You’ll get your thrill

Anh sẽ có được thú vui nho nhỏ của mình

Just promise you’ll be patient with the outcome

Hãy hứa với em rằng anh sẽ kiên nhẫn với kết quả

Come on

Thôi nào

Cause baby, if you can’t tell, you’re what I wanna love on

Vì anh à, nếu anh không thể nói, em là người mà anh muốn yêu

Why we conversing over this steak tartare when we could be

Tại sao chúng ta cứ phải bàn về món bò tái kiểu Pháp khi mà ta có thể

Somewhere other than here making out in the back of a car

Đến một nơi nào đó khác tuyệt hơn ở đây, ân ái ở ghế sau của một chiếc xe hơi

Or in the back of a bar

Hay ở chỗ trong cùng của một quán bar

Or we could make a memoir, yeah

Hoặc ta có thể viết lên một bài ký sự

On the back wall of the last stall in the bathroom at the bazaar

Ở mặt tường sau của buồng nhỏ cuối cùng trong nhà tắm tại cửa hàng tạp hóa

Ooh, if you think about falling, got you covered like garments

Oh, nếu anh nghĩ về việc sa ngã, khiến cho anh bị bao phủ như cái vỏ bọc ngoài

Ooh, I deserve an applause for, keeping you up late ’til you can’t see straight

Oh, em xứng đáng nhận được một tràng pháo tay vì đã khiến cho anh thao thức cả đêm cho đến khi anh chẳng thể nhìn nhận thấu đáo

Just wait, woo!

Hãy đợi đấy!

Wait ’til I turn my love on

Đợi đến khi em bật tình yêu của em lên

Wait ’til, wait ’til

Đợi đến khi

Wait ’til I turn my love on

Đợi đến khi em bật tình yêu lên

I’m no cheap thrill

Em không phải là thú vui rẻ tiền

I’m a rollercoaster ride, baby, jump on

Em là một cuộc đi tàu lượn siêu tốc, anh yêu, mời anh lên tàu

Come on, come on

Nhanh nào

Cause baby, if you can’t tell, you’re what I wanna love on, ohh

Vì anh à, nếu anh không thể nói, em là người mà anh muốn yêu

Wait ’til I turn my love on

Đợi đến khi em bật tình yêu lên

Wait ’til wait till

Đợi đến khi

Wait ’til I turn my love on

Đợi đến khi em bật tình yêu lên

You’ll get your thrill

Anh sẽ có được thú vui nho nhỏ của mình

Just promise you’ll be patient with the outcome

Hãy hứa với em rằng anh sẽ kiên nhẫn với kết quả

Come on

Thôi nào

Cause baby, if you can’t tell, you’re what I wanna love on

Vì anh à, nếu anh không thể nói, em là người mà anh muốn yêu

Wait ’til I

Đợi đến khi em

Wait ’til I

Đợi đến khi em

Baby, if you can’t tell, you’re what I wanna love on, ohh

Anh yêu, nếu anh không thể nói, em là người mà anh muốn yêu