• Trang chủ
  • Hài Hước
  • Tin Hay
  • Đến phụ nữ chúng tôi còn không hiểu được chúng tôi, thì các ông làm sao mà hiểu được ????
2228 lượt xem

Đến phụ nữ chúng tôi còn không hiểu được chúng tôi, thì các ông làm sao mà hiểu được ????