• Trang chủ
  • Hài Hước
  • Đến phụ nữ chúng tôi còn không hiểu được chúng tôi, thì các ông làm sao mà hiểu được ????
38 lượt xem

Đến phụ nữ chúng tôi còn không hiểu được chúng tôi, thì các ông làm sao mà hiểu được ????