Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Ngày đăng: 09-07-2019 21:12:48

Sơ lược:

Lời nói đầu
Chương I: Những lý luận chung về kế toán tiền lương và 
các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và 
các khoản trích theo lương tại Công ty dệt Hà Nam
Chương III: Ý kiến góp phần nâng cao chất lượng 
công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Kết luận

Link download:   http://biastonu.com/hml  hoặc  http://megaurl.in/OiZgNc8c

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan